Opština Blace objavila poziv za utvrđivanje statusa borca i razvrstavanje boraca u kategorije

OpstinaBlace BlaceInfopress

Blace,11.02.2021. Novi Zakon o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica („Sl.glasnik RS“, br.18/2020) počeo je sa primenom od 1 januara 2021. godine. Zakon propisuje uslove za priznavanje statusa boraca i razvrstavanje u kategorije prema vremenu i teritoriji ukupnog vojnog angažovanja.

Zakon definiše da se po zahtevu stranke pokreće postupak za utvrđivanje statusa borca, a na osnovu originalnih pismenih dokaza iz vremena učešća u ratu, odnosno oružanim akcijama preduzetim za vreme mira, kao i na osnovu pismenih podataka kojima raspolaže nadležni organ Republike Srbije odnosno ministarstva nadležnog za poslove odbrane i ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove, o dužini angažovanja borca u oružanim snagama. Navedeni podaci moraju sadržati podatke o datumu početka i datumu prestanka vojnog angažovanja borca.  

Postupak za utvrđivanje statusa borca i razvrstavanje boraca u kategorije i za ostvarivanje prava po ovom zakonu pokreće se po zahtevu stranke. Zahtev se predaje na pisarnici Opštinske uprave opštine Blace. 

Status borca kome je konačnim rešenjem nadležnog organa u Republici Srbiji vreme provedeno u ratu, odnosno oružanim akcijama preduzetim u miru, priznato u poseban staž osiguranja po propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju, utvrđuje se na osnovu tog rešenja.

Zahtev za priznavanje svojstva ratnog vojnog invalida po osnovu posttraumatskog stresnog poremećaja, može se podneti u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.( do 11.03.2021. godine).

Posttraumatski stresni poremećaj utvrđuje se na osnovu medicinske dokumentacije koja potiče iz perioda do stupanja na snagu ovog zakona, a na osnovu nalaza i mišljenja lekarskih komisija (prvostepena, drugostepena i posebna).

O pravima iz ovog zakona u prvom stepenu rešava opštinska, odnosno gradska uprava po mestu prebivališta stranke, koja ove poslove obavlja kao poverene poslove.

Za sve dodatne informacije o navedenom stoji Vam na raspolaganju Odeljenje organa opštine i društvenih delatnosti, zaposleni na poslovima boračko invalidske zaštite,  na telefon: 027/370-373.
izvor:blace.org.rs

Baneri

Kopaonik ONLINE

 

Nisi Sama - Pozovi SOS 066 006 606

 

FondacijaAlekKavcic

 

DelikatesKOP 1

 

Dental Ju Krusevac

 

Bezbedni Novinari

 

donirajte

 

nuns

 

srbi za srbe baner

 

Dunav bane 400x80 lat

 

KondorAS akcija

 

Fondacija Alek Kavcic

reklama vertikalna

reklama manja