Opština Brus na 122. mestu Liste transparentnosti lokalnih samouprava, LTI 2015

LTI2015Transparentnost Srbija je tokom 2015. godine obavila istraživanje „Indeks transparentnosti lokalne samouprave u Srbiji” i na osnovu kriterijuma transparentnosti rangirala sve opštine i gradove u Srbiji na osnovu 87 indikatora.   Konačne ocene, odnosno indeksi, su teoretski mogle da budu u rasponu od 0 do 100.  

Gradovi i opštine, njih 145, rangirani su zajedno u tabeli, dok su 23 gradske opštine ocenjene ali ne i rangirane,  s obzirom na činjenicu da nemaju iste nadležnosti kao opštine. Ocenu iznad 50 ima 32 lokalna samouprava, iznad 60 njih osam, samo jedna opština ima ocenu veću od 70, a prosečna ocena je 40.
Opština Brus je na ovoj listi rangirana na 122. mesto sa LTI indeksom 27:

Indeksi po kategorijama

 • Skupština  (max 15)  : [9]
 • Budžet  (max 16)  : [4]
 • JLS i građani  (max 15)  : [4]
 • Slobodan pristup informacijama  (max 5)  : [1]
 • Javne nabavke (max 4)  : [1]
 • Informator (max 6)  : [1]
 • Javna preduzeća i javne ustanove (max 18)  : [4]
 • Javne rasprave i javni konkursi  (max 8)  : [0]
 • Osnovni indikatori (max 26)  : [8]

** Najvažniji indikatori, njih 13, ponderisani su sa 2 boda. Postoje 74 indikatora koji donose 1 ili 0 bodova i 13 koji donose 2 ili 0 pa je teoretski zbir, odnosno indeks, između 0 i 100.

Skupština

 • Da li su odluke koje usvaja skupština objavljene i dostupne na sajtu? ** : [2]
 • Da li su odluke koje je usvajala skupština u protekla 24 meseca dostupne na sajtu? : [1]
 • Da li su na sajtu objavljeni predlozi akata pre razmatranja na sednici skupštine? : [0]
 • Da li su na sajtu objavljeni rezultati glasanja na poslednjoj sednici skupštine? : [0]
 • Da li su na sajtu objavljeni rezultati glasanja sa sednica skupštine u proteklih 24 meseca? : [0]
 • Da li su na sajtu objavljeni amandmani podneti na predloge akata koji su razmatrani na poslednjoj sednici? : [0]
 • Da li je na sajtu objavljen dnevni red naredne sednice skupštine? : [0]
 • Da li je poslovnikom predviđeno vreme za javna pitanja odbornika gradonačelniku/predsedniku opštine i/ili gradskom veću? : [1]
 • Da li je na sajtu objavljen spisak odbornika? : [1]
 • Da li na sajtu postoje podaci o kontaktu građana sa odbornicima? : [0]
 • Da li skupština omogućava prisustvo građana sednicama?  : [1]
 • Da li se sednice prenose direktno putem medija ili se objavljuju zapisnici (transkripti) ili emituju snimci sa sednica?  : [1]
 • Da li je službeni list dostupan na sajtu? ** : [2]

Budžet

 • Da li je budžet za tekuću godinu dostupan na sajtu? ** : [2]
 • Da li je budžet objavljen na šest cifara ekonomske klasifikacije? : [1]
 • Da li su objavljeni finansijski planovi indirektnih korisnika budžeta/da li je vidljiva struktura sredstava namenjenja za indir. korisnike (JP, JU)? : [1]
 • Da li je obrazloženje budžeta dostupno na sajtu? : [0]
 • Da li su podaci o izvršenju budžeta u poslednjem okončanom tromesečju dostupni na sajtu? : [0]
 • Da li su podaci o izvrsenju budzeta azurirani u poslednjih 30 dana i dostupni na sajtu? : [0]
 • Da li su podaci o izvršenju buzdeta objavljeni na šest cifara ekonomske klasifikacije? : [0]
 • Da li postoji vodič za građane kroz budžet (građanski budžet) i da li je objavljen na sajtu? : [0]
 • Da li je na sajtu objavljen javni poziv za javnu raspravu o budžetu? : [0]
 • Da li je održana javna rasprava o budžetu – anketiranje građana ili konsultativni skupovi?** : [0]
 • Da li je na sajtu objavljen izveštaj o javnoj raspravi o budžetu? : [0]
 • Da li je razmatran završni račun budžeta? : [0]
 • Da li je u poslednjih 12 meseci objavljen predlog završnog računa budžeta ili usvojeni završni račun budžeta? : [0]
 • Da li je u poslednjih 12 meseci revizija završnog računa budžeta objavljena i razmatrana? : [0]

JLS I građani

 • Da li opštinska uprava ima uslužni centar (šalter salu) preko kojeg pruža sve usluge? : [0]
 • Da li su u uslužnom centru (šalter sali) ili u prostorijama uprave vidno istaknuti rokovi za izdavanje dokumenata i uputstva? ** : [0]
 • Da li korisnik usluga JLS može da prati tok (status) predmeta na sajtu? : [0]
 • Da li su na sajtu dostupni podaci o postupanju po žalbama, predstavkama i prigovorima? : [0]
 • Da li je na sajtu dostupan podatak o radnom vremenu uprave sa građanima ili podaci o tel. broju preko kojeg je moguće dobiti tu informaciju? : [1]
 • Da li na internet stranici opštine postoje kontakt podaci o članovima saveta/ predsednicima mesnih zajednica? : [1]
 • Da li na sajtu postoje mehanizmi za prijavu korupcije? : [0]
 • Da li na sajtu postoji opcija da građani prijave nepravilnosti u radu odnosno kršenje zakona? : [0]
 • Da li u uslužnom centru (šalter sali) ili prostorijama uprave postoje podaci o prijavi korupcije? : [0]
 • Da li na licu mesta (uslužni centar – šalter sala ili prostorije uprave) postoji mogućnost da građani prijave nepravilnosti u radu odnosno kršenje zakona? : [1]
 • Da li se održavaju redovne konferencije za novinare (bar jednom mesečno) gradonačelnika/predsednika opštine? : [0]
 • Da li postoje definisani termini za susret gradonačelnika/predsednika opštine sa građanima? : [1]
 • Da li su vidno dostupni podaci o kontaktu predsednika opštine/gradonačelnika ili zamenika sa građanima? : [0]
 • Da li i na koji način opština sprovodi ispitivanje zadovoljstva građana korisnika usluga opštinske uprave u poslednje četiri godine? : [0]

Slobodan pristup informacijama

 • Protiv opštine nisu podnošene žalbe u 2014. godini zbog nedostavljanja (ignorisanja zahteva) informacija od javnog značaja? : [0]
 • Opština nema neizvršena rešenja Poverenika? : [1]
 • Da li su podaci o podnošenju zahteva za slobodan pristup informacijama na sajtu? ** : [0]
 • Da li je informacija o podnošenju zahteva za slobodan pristup informacijama vidljiva u uslužnom centru (šalter sali) ili prostorijama uprave? : [0]

Javne nabavke

 • Da li na sajtu postoji stranica posvećena javnim nabavkama? : [1]
 • Da li su na sajtu objavljeni podaci o JN u skladu sa ZJN (konkursi, dokumentacija, izmene, pitanja i odgovori…)?** : [0]
 • Da li su na sajtu ili u informatoru obavljeni podaci o sprovedenim JN u proteklih 12 meseci? : [0]

Informator

 • Da li je informator objavljen na sajtu i ažuriran u poslednja 3 meseca?** : [0]
 • Da li informator sadrži aktuelan godisnji plan javnih nabavki ili link ka planu? : [1]
 • Da li informator sadrži informaciju o platama funkcionera i službenika (eksplicitno)? : [1]
 • Da li informator sadrži pravilnik o platama funkcionera? : [0]
 • Da li informator sadrži podatke o uslugama koje opština pruža i rokovima za njihovo pružanje? : [0]

Javna preduzeća I javne ustanove

 • Da li je sproveden konkurs za izbor direktora javnih ustanova? : [1]
 • Da li su na sajtu objavljeni dokumenti iz procedure izbora direktora JP? ** : [2]
 • Da li su na sajtu objavljeni dokumenti iz procedure izbora direktora JU? ** : [0]
 • Da li su na sajtu objavljeni izveštaji o razmatranju izveštaja o radu JP? : [0]
 • Da li su na sajtu opštine obajvljeni izveštaji o razmatranju izveštaja o radu JU? : [0]
 • Da li su na sajtu JP ili opštine objavljeni godišnji planovi rada JP? : [0]
 • Da li su na sajtu JU objavljeni godišnji planovi rada JU? : [0]
 • Da li je na sajtu JLS ili JP objavljena sistematizacija JP? : [0]
 • Da li je na sajtu JLS ili JU obajvljena sistematizacija JU? : [0]
 • Da li je cenovnik usluga lokalnih institucija/preduzeca dostupan na internetu? : [0]
 • Da li sprovode konsultacije sa građanima kada utvrđuju cene usluga – JU i JP (pogrebno, vrtić vodovod)? : [0]
 • Da li je pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta uprave obajvljen na sajtu? ** : [0]
 • Da li su podaci o broju zaposlenih u opštini, JP i JU objavljeni na sajtu? ** : [0]

Javne rasprave i javni konkursi

 • Da li se sprovodi javna rasprava o povećanju stope, odnosno o visini javnih prihoda? : [0]
 • Da li postoje podaci na sajtu o sprovedenim javnim raspravama u poslednjih 12 meseci (izuzev budžeta)? : [0]
 • Da li izveštaj o javnim raspravama sadrži podatke o predlozima koje su građani izneli i razloge za prihvatanje/odbijanje? : [0]
 • Da li jedinica lokalne samouprave redovno obajvljuje poziv za zakup imovine u svom vlasništvu? : [0]
 • Da li su na sajtu objavljeni izveštaji o dodeli imovine u zakup? : [0]
 • Da li su na sajtu objavljeni konkursi/rezultati konkursa za dodelu sredstava medijima u poslednjih 12 meseci? : [0]
 • Da li su na sajtu objavljeni konkursi/rezultati konkursa za za dodelu sredstava NVO? : [0]
 • Da li su na sajtu objavljeni izveštaji o realizaciji projekata NVO/medija koje je finansirala opština? : [0]

Ostalo

 • Da li je objavljena strategija razvoja opštine? : [1]
 • Da li je godišnji plan rada uprave pripremljen i usvojen u skladu sa planiranom dinamikom? : [0]
 • Da li je godišnji plan rada uprave objavljen na sajtu? : [0]
 • Da li je objavljen izveštaj o radu uprave za prethodnu godinu? ** : [0]
 • Da li su na sajtu objavljeni prostorni planovi? : [1]
 • Da li su na sajtu objavljeni urbanistički planovi? : [0]
 • Da li uprava ima javni registar sa podacima o imovini jedinice lokalne samouprave i načinu njenog korišćenja? : [0]
 • Da li je objavljen podatak o iznosu sredstava koja se godišnje dodeljuju mesnim zajednicama? : [0]
 • Da li na sajtu postoje podaci o aktivnostima Saveta za sprovodjenje etičkog kodekas i kontaktima sa građanima? : [0]
 • Da li postoji etički kodeks za zaposlene i da li je dostupan na sajtu? : [0]
 • Da li je usvojen plan integiteta? : [0]
 • Da li je predsednik opštine podneo izveštaj o imovini? : [1]

Indekse (LTI) i mesto na tabeli (rang) možete videti OVDE (klik)

izvor:transparentnost.org.rs

 

Baneri

Kopaonik ONLINE

 

Nisi Sama - Pozovi SOS 066 006 606

 

FondacijaAlekKavcic

 

DelikatesKOP 1

 

Dental Ju Krusevac

 

Bezbedni Novinari

 

donirajte

 

nuns

 

srbi za srbe baner

 

Dunav bane 400x80 lat

 

KondorAS akcija

 

Fondacija Alek Kavcic

reklama vertikalna

reklama manja