Raspisan konkurs za upis dece u PU “Pahuljice” Brus za školsku 2017/18

PU “Pahuljice” Brus poziva roditelje, staratelje, usvojitelje i hranitelje da prijave decu za upis u celodnevni boravak uzrasta od 1 godine do 5,5 godina za školsku 2017/18. godinu. Upis počinje 03. maja i trajaće do 31. maja 2017. godine.

vrtis

Predškolska ustanova “Pahuljice” Brus poziva roditelje, staratelje, usvojitelje i hranitelje da prijave decu za upis u celodnevni boravak uzrasta od 1 godine do 5,5 godina za školsku 2017/18 godinu. Rok za upis počinje u sredu 03. maja 2017. godine i traje do 31. maja 2017. godine u sedištu PU “Pahuljice” J.Pančića bb.

Uz zahtev za upis potrebno je podneti odgovarajuća dokumenta kojima roditelj dokazuje porodični status, koji je značajan za upis deteta.
Za svu decu:
– Popunjen i potpisan Zahtev za upis deteta u Ustanovu,
– Fotokopije ličnih karti roditelja/staratelja ili potvrda (uverenje) o prebivalištu za dete ukoliko jedan od roditelja nema prebivalište na područiju iste lokalne samouprave,
– Izvod iz matične knjige rodjenih za dete,
– Dokaz o zdravstvenom pregledu deteta,
Ostala potrebna dokumentacija se predaje u skladu sa statusom iz Zahteva za upis dece

Ustanova će nakon obrade zahteva za upis dece objaviti rezultate upisa najkasnije u roku od 20 dana od dana isteka roka za upis na oglasnoj tabli Ustanove i veb stranici www.vrticbrus.co.rs

Roditelj koji smatra da je u postupku prijema dece načinjen propust može u roku od 8 dana, od dana objavljivanja liste, da uloži žalbu Upravnom odboru PU “”Pahuljice” Brus.
Roditelji koji su konkurisali prošle godine i roditelji koji su podneli zahtev u toku godine u obavezi su da do isteka upisnog roka popune nove zahteve i dostave potrebnu dokumentaciju.
Zahtev za upis deteta u ustanovu roditelji mogu podići u vrtiću ili na veb stranici www.vrticbrus.co.rs

KRITERIJUMI ZA UPIS DECE U PU “PAHULjICE” BRUS

 1. DECA IZ OSETLjIVIH GRUPA

  1. Deca žrtve nasilja u porodici,
  2. Deca iz porodica koja koriste neki oblik socijalne zaštite,
  3. Deca bez roditeljskog staranja,
  4. Deca samohranih roditelja,
  5. Deca iz socijalno nestimulativnih sredina,
  6. Deca sa smetnjama u psihofizičkom razvoju,
  7. Deca iz porodice u kojoj je dete koje je teško obolelo ili ima smetnje u psihofizičkom razvoju,
  8. Deca teško obolelih roditelja,
  9. Deca čiji su roditelji ratni vojni invalidi,
  10. Deca čiji roditelji imaju status raseljenog ili prognanog lica,
  11. Deca predložena od centra za socijalni rad,
  12. Deca iz sredina u kojima je usled porodičnih i drugih životnih okolnosti ugroženo zdravlje bezbednost i razvoj,
 1. DECA ZAPOSLENIH RODITELjA I REDOVNIH STUDENATA.
 2. DECA KOJA IMAJU STATUS TREĆEG I SVAKOG NAREDNOG DETETA U PORODICI,
 3. DECA ČIJE SU BRAĆA I SESTRE VEĆ UPISANI U VRTIĆ,
 4. OSTALA DECA.

POTREBNA DOKUMENTACIJA KOJA SE PRILAŽE UZ PRIJAVU

ZA SVU DECU

 1. Zahtev za upis dece u vrtić (za roditelje koji su već predali zahtev, novi zahtev),
 2. Izvod iz matične knjige rođenih,
 3. Potvrda lekara o zdravstvenom stanju deteta,
 4. Fotokopije ličnih karti roditelja/staratelja ili potvrda (uverenje) o prebivalištu za dete ukoliko jedan od roditelja nema prebivalište na području iste jedinice lokalne samouprave.

ZA DECU IZ OSETLjIVIH GRUPA

 1. Rešenje ili preporuka Centra za socijalni rad za decu žrtve nasilja u porodici,
 2. Rešenje ili overena kopija Centra za socijalni rad da je porodica korisnik MOP-a
 3. Rešenje Centra za socijalni rad o smeštaju deteta u odgovarajuću ustanovu ili hraniteljsku porodicu ili Ugovor o hraniteljstvu,
 4. Jedan od nabrojanih dokumenata za samohrane roditelje:
  • fotokopija presude o razvodu,
  • odluka nadležnog organa o vršenju roditeljskog prava,
  • izvod iz matične knjige rođenih za decu neutvrđenog očinstva,
  • umrlica za drugog roditelja ili rešenje nadležnog organa o proglašenju nestalog lica za umrlo.
 5. Rešenje ili preporuka Centra za socijalni rad za dete koje živi u socijalno   nestimulativnoj sredini,

6.7.8. Lekarska dokumentacija za dete sa smetnjama u psihofizičkom razvoju, za teško obolele roditelje i za obolelu decu u porodici.

 1. Rešenje kojim se dokazuje ratna vojna invalidnost.
 2. Rešenje kojim se dokauje status raseljenog ili prognanog lica,
 3. Rešenje ili preporuka Centra za socijalni rad za redi broj 11. i 12.

ZA DECU ZAPOSLENIH RODITELjA I REDOVNIH STUDENATA       

   -u privatnoj firmi:Potvrda iz PIO fonda o upisanom radnom stažu osiguranja za zaposlene,
   – u državnoj firmi: Potvrda o zaposlenju ili Potvrda iz PIO fonda o upisanom radnom stažu osiguranja,
   -za umetnike: Rešenje iz Poreske uprave o utvrđenoj osnovici, potvrda iz PIO fonda o upisanom radnom stažu osiguranja za zaposlen (obrazac M4)ili potvrda iz Udruženja umetnika
   – studente: Potvrda o redovnom studiranju (za tekuću školsku godinu)    

ZA TREĆE I SVAKO NAREDNO DETE 

 1. Fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih za svu decu,
 2. Fotokopija ličnih karti roditelja
 3. Zahtev za ostvarivanje prava na besplatan smeštaj deteta u Ustanovu

Detaljne informacije u vezi konkursa možete dobiti u PU “Pahuljice” Brus svakog radnog dana tokom trajanja konkursa.

Baneri

Kopaonik ONLINE

 

Bezbedna Zena

 

KondorAS akcija

 

Dental Ju Krusevac

 

DelikatesKOP 1

 

UZPescanikSOS

 

nuns

 

srbi za srbe baner

 

Dunav bane 400x80 lat

reklama vertikalna

reklama manja