Opština Brus obustavila postupak javne nabavke za održavanje opštinskih i nekategorisanih puteva

Opština Brus obustavila postupak javne nabavke za izvođenje radova na održavanju opštinskih i nekategorisanih puteva na teritoriji opštine Brus

Brus020416 01

Kako stoji u obrazloženju Odluka o pokretanju postupka javne nabavke radova br. 1 za izvođenje radova na održavanju opštinskih i nekategorisanih puteva na teritoriji opštine Brus doneta je 12.04.2017. godine a poziv je objavljen na portalu Javnih nabavki 05.05.2017. godine sa rokom za dostavljenje ponuda do 05.06.2017. godine.

Nakon sprovedenog otvaranja ponuda Komisija za javnu nabavku radova br. 1 pristupila je stručnoj oceni i sačinila izveštaj na osnovu kog je naručilac doneo odluku da ugovor potpiše sa firmom „Gorkop“ iz Brusa. Jedan od ponuđača, firma „CD HIS“ iz Niša, u zakonskom roku podnosi zahtev za zaštitu prava Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki koji je Komisija usvojila i delimično poništila postupak javne nabavke radova br. 1 u delu stručne ocene ponuda i donošenja odluke o dodeli ugovora Opštine Brus u postupku javne nabavke radova br. 1.
Komisija za javnu nabavku radova br. 1 u Opštini Brus potom ponovo pregleda pristigle ponude, sačinivši nov izveštaj o stručnoj oceni ponuda na osnovu kog je naručilac 05.10.2017. doneo odluku da dodeli ugovor ponuđaču „CD HIS“.
Nakon toga, ali pre potpisivanja ugovora sa ponuđačem, naručilac obustavlja predmetni postupak javne nabavke posle sednice SO Brus održane 13.10.2017. a usled Odluke o rebalansu budžeta opštine Brus za 2017. godinu kojom su smanjena sredstva predviđena za sprovođenje predmetne javne nabavke pa je na osnovu odluke SO Brus o rebalansu budžeta opštine Brus za 2017. godinu izvršena je Izmena Plana javnih nabavki Opštinske uprave Brus za 2017. godinu kojom je predmetni postupak javne nabavke izbrisan zbog nedostatka finansijskih sredstava za realizaciju istog.
Kako se navodi u Obrazloženju „navedeni razlozi shodno čl. 109 stav 2 Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“ broj 124/12, 14/15 i 68/15) predstavljaju objektivne i dokazive razloge koji se nisu mogli predvideti u vreme pokretanja postupka javne nabavke i koji su onemogućili da se započeti postupak javne nabavke okonča.“
Na osnovu pravne pouke protiv ove Odluke ponuđač može podneti zahtev za zaštitu prava Naručiocu u roku od 10 dana.

U narednom periodu ostaje da se raspiše novi javni poziv ali kako nema finansijskih sredstava na toj poziciji možda će na neki drugi način da se organizuju i izvedu radovi na održavanju opštinskih i nekategorisanih puteva na teritoriji opštine Brus.

Obrazlozenje radovi1 1017a Obrazlozenje radovi1 1017b

Baneri

Kopaonik ONLINE

 

Bezbedna Zena

 

KondorAS akcija

 

Dental Ju Krusevac

 

DelikatesKOP 1

 

UZPescanikSOS

 

nuns

 

srbi za srbe baner

 

Dunav bane 400x80 lat

reklama vertikalna

reklama manja