Opština Brus oglasila prodaju gradskih placeva putem javnog nadmetanja

OpstinaBrus0316

Opština Brus je oglasila otuđenje neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini putem javnog nadmetanja,
upisano u listu nepokretnosti br. 250 KO Brus.

Na javnom nadmetanju koje je zakazano za 04. januar 2019. godine naći će se sledeće parcele:
– Kat.parcela br. 694/6, površine 0.06,39 ha,
– Kat.parcela br. 694/7 površine 0.06,00 ha,
– Kat.parcela br. 694/8, površine 0.05,98 ha,
– Kat.parcela br. 694/10, površine 0.04,87 ha

Planirana namena  je porodično  stanovanje srednjih gustina, sa pretežno slobodnostojećim objektima na parceli, maksimalne spratnosti P+2+Pk.
Na  navedenim parcelama izgrađena je vodovodna i kanalizaciona mreža u dubini parcele 1 – 1,5 m od  ulice Hajduk Veljkove.

Početna cena za nadmetanje za kupovinu parcela iznosi 2.200,00 dinara po m2.

Početni iznos cene za otuđenje gore navedenog građevinskog zemljišta utvrđen je u visini tržišne vrednosti po metru kvadratnom građevinskog zemljišta, a na osnovu procene Opštinske uprave Brus, Odseka za utvrđivanje, naplatu i kontrolu javnih prihoda, kao i na osnovu predloga Opštinskog veća opštine Brus, br.463-64/2018-III od 03. decembra 2018 godine.

Kriterijum za ocenjivanje ponuda je ponuda u kojoj je ponuđen najviši iznos cene otuđenja građevinskog zemljišta.

Pravo učešća u javnom nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica koja podnesu urednu pisanu prijavu 3 (tri) dana pre početka javnog nadmetanja.
Prijave se predaju na pisarnici Opštinske uprave Brus, sa naznakom za Komisiju za pribavljanje, otuđenje i davanje u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Brus, radi javnog nadmetanja po oglasu, ul Kralja Petra Prvog 120, 37220 Brus.
Blagovremenim prijavama će se smatrati prijave koje budu predate na pisarnici Opštinske uprave Brus do 12:00 časova 04. januara 2019. godine.
Javno nadmetanje će se održati 04. januara 2019. godine, sa početkom u 15:00 časova, u zgradi Opštinske uprave Brus, Maloj sali, u ul.Kralja Petra Prvog 120 Brus.

Javno nadmetanje će se održati ako istom pristupi i samo jedan učesnik i to lično ili preko ovlašćenog punomoćnika.

Postupak javnog nadmetanja i postupak zaključenja kupoprodajnog ugovora sprovešće se u skladu sa Odlukom o građevinskom zemljištu

Uvid u dokumentaciju navedenu u ovom oglasu može se izvršiti u Opštinskoj upravi Brus, kancelarija br.2, svakog radnog dana tokom trajanja oglasa u vremenskom periodu od 10:30 do 14:00 časova, a informacije se mogu dobiti dobiti na telefone, u istom vremenskom periodu na telefon:037/826-840.

Baneri

Kopaonik ONLINE

 

Nisi Sama - Pozovi SOS 066 006 606

 

FondacijaAlekKavcic

 

DelikatesKOP 1

 

Dental Ju Krusevac

 

Bezbedni Novinari

 

donirajte

 

nuns

 

srbi za srbe baner

 

Dunav bane 400x80 lat

 

KondorAS akcija

 

Fondacija Alek Kavcic

reklama vertikalna

reklama manja