Opština Brus objavila Poziv za pojačano održavanje ulice Drenovački put

Drenovacki put1018

Opština Brus, odnosno MZ Brus 2, objavila je 22. oktobra 2018. godine Poziv za prikupljanje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti radova br.1/2018-za izvođenje radova na pojačanom održavanju ulice Drenovački put.

Rok za podnošenje ponuda je 8 dana od dana objavljivanja poziva za podnošenje ponuda na Portalu Uprave za javne nabavke, tj do 30.10.2018. godine do 14:30 časova, a procenjena vrednost javne nabavke je 4.662.000,00 dinara bez PDV-a.

Zainteresovana lica mogu izvršiti uvid i preuzeti konkursnu dokumentaciju u prostorijama Opštinske uprave opštine Brus na adresi: ul. Kralja Petra I 120, 37220 Brus, svakog radnog dana od 07:00 do 15:00 časova. Uvid i preuzimanje konkursne dokumentacije može se vršiti svo vreme dok teče rok za podnošenje ponuda.
Preuzimanje konkursne dokumentacije može se izvršiti i sa Portala Uprave za javne nabavke, ili se ista može dostaviti na osnovu pismenog zahteva zainteresovanih lica.

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti poštom ili lično na adresu naručioca, sa naznakom „Ne otvaraj – ponuda za javnu nabavku male vrednosti radova br.1/2018-Izvođenje radova na pojačanom održavanju ulice Drenovački put. Na poleđini koverte navesti naziv i adresu ponuđača. Ponuda sa varijantama nije dozvoljena.

Javno otvaranje ponuda obaviće se poslednjeg dana isteka roka za prijem ponuda dana 30.10.2018. godine u 15:00 časova u prostorijama Opštinske uprave opštine Brus

Pravo učešća na otvaranju ponuda imaju ovlašćeni predstavnici ponuđača, što će dokazati  predajom potpisanog i overenog punomoćja, isključivo u originalu. Faksovi i fotokopije se neće uvažiti.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršiće se na osnovu kriterijuma „najniža ponuđena cena“.

Sva dodatna objašnjenja u vezi sa javnom nabavkom koja je predmet ovog poziva mogu se dobiti na tel: 037 826 840 ili e-mail: akinestor@gmail.com Osoba za kontakt Nestorović Andrija.

Poziv možete preuzeti OVDE

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti OVDE

Baneri

Kopaonik ONLINE

 

Bezbedna Zena

 

KondorAS akcija

 

Dental Ju Krusevac

 

DelikatesKOP 1

 

UZPescanikSOS

 

nuns

 

srbi za srbe baner

 

Dunav bane 400x80 lat

reklama vertikalna

reklama manja