Opština Brus objavila poziv za uređenje okoline stambenog objekta na KP br. 696/11 KO Brus

Brus zgradaOpstine

Opština Brus objavila poziv za podnošenje Ponuda za javnu nabavku – Radovi na uređenju – izvođenju saobraćajnica, parkinga i trotoara, a sve u funkciji višeporodičnog  stambenog objekta na k.p. br. 696/11 KO Brus.

Izbor najpovoljnije ponude će se izvršiti primenom kriterijuma „Najniža ponuđena cena“.

Ponudu dostaviti na adresu:   Opštinska  uprav a  Brus,   ul.  Kralja  Petra   Prvog  br. 120,  37220  Brus   , sa naznakom “Ponuda za javnu nabavku male vrednosti radova br.2 – Radovi na uređenju – izvođenju saobraćajnica, parkinga i trotoara, a sve u funkciji višeporodičnog  stambenog objekta na k.p. br. 696/11 KO Brus – NE OTVARATI”.  Na  poleđini  koverte  naznačiti  naziv  ponuđača,  adresu,  telefon  i osobu za kontakt.

Ponuda se smatra blagovremenom ukoliko je primljena od strane ponuđača do 25.10.2018. godine, do 14:30 časova.

Otvaranje ponuda će se obaviti javno, po isteku roka za podnošenje ponuda, dana 25.10.2018. godine sa početkom u 15.00 časova u prostorijama na adresi naručioca  Opštinska  uprava  Brus, (prizemlje,  kancelari ja  br. 12) u  ul.   Kralja   Petra   Prvog  br. 120, 37220 Brus  .   
Otvaranje ponuda je javno i može prisustvovati svako zainteresovano lice, aktivno mogu učestvovati samo zakonski zastupnici i ovlašćeni predstavnici ponuđača.
Kontakt lice: Boban Simić, predsednik Komisije za sprovođenje javne nabavke
T: +38137826840   E-mail: bobansimic.1989@gmail.com

Poziv možete preuzeti OVDE

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti OVDE

Baneri

Kopaonik ONLINE

 

Nisi Sama - Pozovi SOS 066 006 606

 

FondacijaAlekKavcic

 

DelikatesKOP 1

 

Dental Ju Krusevac

 

Bezbedni Novinari

 

donirajte

 

nuns

 

srbi za srbe baner

 

Dunav bane 400x80 lat

 

KondorAS akcija

 

Fondacija Alek Kavcic

reklama vertikalna

reklama manja